Estudi Geotècnic al Port de Peníscola

Estudi Geotècnic al Port de Peníscola

Els dies 6 i 7 de juny sondejàvem al Port de Peníscola, on es vol construir un local lúdic i comercial amb una zona de piscina. Les obres portuàries són sempre especials!!

Els treballs de camp es van basar amb la perforació de dos sondejos a rotació amb extracció de testimoni continu realitzats fins a una profunditat d’entre 18 i 19 m, i dos penetròmetres dinàmics de tipus DPSH (Dynamic Probing Super Heavy) fins a 12 m.

Amb els sondejos a rotació s’extreu la mostra de la perforació de forma continuada fet que permet observar i caracteritzar la litologia del subsol. A més, també es poden realitzar assajos de resistència com els SPT (Standard Penetration Test) o les mostres inalterades, entre d’altres.

D’altra banda, els penetròmetres dinàmics DPSH consisteixen en clavar un con amb la caiguda d’un pes lliure. Aquest con va seguit d’unes barres marcades cada 20 cm que permeten mesurar la resistència que ofereix el terreny a que el con es clavi. S’obté un valor de resistència continuat. Interpolant totes les dades, mostres recuperades dels sondeigs i resistències obtingudes dels penetròmetres, podem caracteritzar el subsol amb tots els paràmetres geotècnics necessaris!

ESTUDI GEOTÈCNIC A CABRA DEL CAMP Les Roques

Estudi Geotècnic a Cabra del Camp

El dia 6 de febrer vam estar fent les cales mecàniques i els testimonis de ferm corresponents a la campanya de camp per a la realització de l’estudi geotècnic per al projecte de millora de l’accés a Mas del Plata, a la carretera C-37 al terme municipal de Cabra del Camp.

Les cales mecàniques ens permeten observar els materials excavats, determinar-ne la duresa, aproximar-ne l’excavabilitat i estimar-ne l’estabilitat. A més, en qualsevol moment de l’excavació es poden agafar mostres remodelades del terreny per a la realització d’anàlisis de laboratori.

Els testimonis de ferm ens permeten identificar les capes de ferm i el seu gruix, valorar l’adherència entre capes i calcular-ne la densitat. Aquestes dades ens permeten controlar la compactació de les mescles asfàltiques que constitueixen les carreteres i vials. Amb les dades obtingudes de la campanya de camp, els assajos de laboratori i els treballs de gabinet, podem realitzar el càlcul de ferms i paviments per a la formació de l’esplanada, determinar la utilització dels materials i valorar la ripabilitat i estabilitat dels materials.