Estudi de riscos geològics a Alp

Estudi de riscos geològics a Alp

Aquest setembre passat vam ser a La Molina (Alp) realitzant un estudi de riscos geològics a la paret sud-oest de la serra de Coma Pregona, on es preveu la construcció d’una via ferrada.

Al llarg de tot el traçat de la futura via ferrada es va realitzar una caracterització exhaustiva del massís rocós per a la identificació de les zones que presenten perillositat, la valoració del risc que comporten i la proposició de mesures mitigadores i preventives davant d’aquest risc.

La caracterització del massís rocós es va realitzar mitjançant l’estudi de diverses estacions geomecàniques basades en mesurar la resistència de la roca, les direccions i les inclinacions dels plans de fracturació i d’estratificació, l’obertura, l’espaiament i la persistència d’aquests plans, si estan reomplerts o si hi ha presència d’aigua. A partir de les dades de camp obtingudes i els treballs de gabinet, podrem valorar la susceptibilitat de la zona d’estudi a que es produeixi cadascun dels fenòmens perillosos detectats, el risc que comporta, i les mesures preventives que caldrà adoptar.