les roques equip humà

ESTUDIS GEOTÈCNICS

Exploració del terreny i caracterització geotècnica del subsòl, tant qualitativa com quantitativa, per a obres d’edificació, obra civil, carreteres i vials, actuacions portuàries, etc.

Dissenyem la campanya geotècnica segons les necessitats de cada projecte i realitzem la caracterització del subsòl i els càlculs adients per a complir amb els objectius econòmics i executius de cada actuació, sempre amb compliment exhaustiu de les normatives vigents.

 • Anàlisis de possibles solucions de fonamentació, càlcul de les càrregues del terreny i assentaments, catalogació d’esplanades existents, caracterització dels usos dels materials i proposició de seccions de ferms.
 • Maquinària versàtil per a tot tipus de terreny, profunditats d’exploració, i tipus d’exploració, amb dimensions diverses que permeten l’accessibilitat en qualsevol zona d’estudi.
 • Sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu, penetròmetres dinàmics tipus DPSH, assaigs SPT , Mostra Inalterada, Pocket Penetrometer, Vane Test, Scnmidt Hammer Test i cales mecàniques.

Supervisió i seguiment de tota l’obra per part dels geòlegs especialistes.

PERITATGES I ESTUDIS DE PATOLOGIES

Estudis geotècnics per a la caracterització de patologies estructurals d’edificis existents i l’avaluació del grau de seguretat dels fonaments per a una correcta reestructuració i rehabilitació dels edificis.

 • Informes i estudis geotècnics de patologia de les fonamentacions.
 • Avaluació del grau de seguretat dels fonaments.
 • Estudis de reforç de la fonamentació superficial i/o profunda.
patologies i peritatges
hidrogeologia

ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS

La hidrogeologia s’encarrega de l’estudi de les aigües superficials i subterrànies, i la interacció d’aquesta sobre el substrat geològic. Els estudis hidrogeològics s’utilitzen tant per a l’exploració de possibles punts de captació d’aigua, l’explotació d’aquest recurs i la pròpia gestió, com per als estudis d’inundabilitat o els càlculs per a infraestructures hidràuliques.

 • Estudis de permeabilitat del terreny, aforament de pous existents, explotació d’aigües, caracterització d’aqüífers, avaluació de reserves hídriques, estudis de dinàmica d’aigües superficials, assessorament en estanqueïtat per a estructures soterrades, etc.
 • Aplicables en l’àmbit de l’enginyeria del terreny, l’explotació minera, l’explotació agrícola, les explotacions d’aigua tant domèstiques com industrials, infraestructures hidràuliques, etc.

LEGALITZACIONS DE POUS I CONCESSIONS D’AIGÜES

Per a una correcta gestió de l’aigua cal actualitzar les concessions i adaptar-les a les noves necessitats. Tramitem les concessions d’explotació d’aigües davant la corresponent confederació hidrogràfica.

 • Concessions d’aigua de consum humà, d’ús domèstic, agrícola, ramader o industrial.
 • Explotacions d’aigua subterrània (pous i mines) i d’aigua superficial (basses)
pou
inundabilitat

ESTUDIS D’INUNDABILITAT I DE RISCOS GEOLÒGICS

Amb l’estudi de la perillositat dels fenòmens geològics, determinant els béns personals i materials que hi estan exposats i la vulnerabilitat d’aquests, podem valorar el risc geològic al qual ens exposem i presentar mesures de mitigació i/o prevenció.

 • Estudis d’inundabilitat: a partir del càlcul d’avingudes d’aigua en episodis de pluja extrems podem modelitzar el flux i determinar quina alçada assoliria l’aigua, quina seria la velocitat del flux.
 • Modelització d’avingudes mitjançant els softwares d’última generació Hec-Ras i Iber.
 • Estabilitat de talussos i moviments de vessants: caracteritzant el substrat geològic i el sistema de fracturació i estratificació d’aquest, podem determinar els punts inestables i aportar solucions per a l’estabilització de talussos i vessants.
 • Subsidència, expansibilitat i  col·lapse: la caracterització de sòls a nivell geotècnic, químic i físic permet identificar problemàtiques en el comportament dels sòls que poden esdevenir en un risc per a la construcció d’edificis o estructures lineals.

MODELITZACIÓ AMB SIG

Els softwares que treballen amb Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) permeten modelitzar la morfologia, geologia i hidràulica tant en 2D com en 3D. La interpolació de les dades de camp i les múltiples dades cartogràfiques i geotemàtiques existents atorguen una visió complerta de sistemes geològics i hidrogeològics complexos.

 • Models d’inundabilitat: visió qualitativa i quantitativa dels fluxos d’aigua i les afectacions que aquests provocarien en les infraestructures existents. També permet modelitzar actuacions projectades per a poder-ne valorar l’impacte amb anterioritat a l’aplicació d’aquestes actuacions.
 • Cartografia geològica: delimitar les unitats geològiques segons els paràmetres temàtics necessaris, ja siguin litològics, geotècnics, geomorfològics, etc.
 • Anàlisi geomorfològic: caracterització de la morfologia del terreny per a l’avaluació dels pendents, l’anàlisi de l’estabilitat d’aquests, del comportament dels fluxos hidràulics, etc.
modelització-sig
geotecnia-divulgacio

DIVULGACIÓ GEOLÒGICA

Impartim xerrades, classes i tallers dirigits a tot tipus de públic, des dels més menuts fins als més grans, ja sigui de l’àmbit acadèmic o per al turisme i el lleure. Comptem amb projectes de geoturisme i ens impliquem en la divulgació geològica a tots els nivells.

Informació i contacte

4 + 0 = ?