Tag Archive for: Cabra del Camp

ESTUDI GEOTÈCNIC A CABRA DEL CAMP Les Roques

Estudi Geotècnic a Cabra del Camp

El dia 6 de febrer vam estar fent les cales mecàniques i els testimonis de ferm corresponents a la campanya de camp per a la realització de l’estudi geotècnic per al projecte de millora de l’accés a Mas del Plata, a la carretera C-37 al terme municipal de Cabra del Camp.

Les cales mecàniques ens permeten observar els materials excavats, determinar-ne la duresa, aproximar-ne l’excavabilitat i estimar-ne l’estabilitat. A més, en qualsevol moment de l’excavació es poden agafar mostres remodelades del terreny per a la realització d’anàlisis de laboratori.

Els testimonis de ferm ens permeten identificar les capes de ferm i el seu gruix, valorar l’adherència entre capes i calcular-ne la densitat. Aquestes dades ens permeten controlar la compactació de les mescles asfàltiques que constitueixen les carreteres i vials. Amb les dades obtingudes de la campanya de camp, els assajos de laboratori i els treballs de gabinet, podem realitzar el càlcul de ferms i paviments per a la formació de l’esplanada, determinar la utilització dels materials i valorar la ripabilitat i estabilitat dels materials.